องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายประดิษฐ์ แจ้งบุญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-3628164


นางสาวเกษร สุวรรณมโหสถ
-ว่าง-
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.    081-3628164
โทร.


นายประดิษฐ์ แจ้งบุญ  นายวิโรจน์  จูงใจ
นายสมทรง  คล้ายสุบรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร 098-8906778
โทร 096-1675661
โทร   065-2369639


นายทองหล่อ  ศรีสกุลงาม
นางสาวเกษร สุวรรณมโหสถ  นายวินัย  เปี่ยมสุขไส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร 086-0036727 โทร 087-5432852 โทร 085-4265738