องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวเนตรชนก ทองเชื้อ
รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านกุ่ม
โทร. 089-5503978


นายศักรินทร์  ศรีสวัสดิ์ นางสาวเฉลิมศรี เนียมสกุล นายพิเศษ ศิลปชัย
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086-4085797 โทร. 089-8841338 โทร. 086-5591044
 
นายศักรินทร์  ศรีสวัสดิ์
  นางสาวเนตรชนก ทองเชื้อ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รองปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
โทร. 086-4085797
โทร. 089-5503978