องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
สำนักปลัดนางสาวเนตรชนก ทองเชื้อ
รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านกุ่ม
โทร. 089-5503978
นายศักรินทร์  ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 086-4085797


นางวันเพ็ญ คงชาตรี
นางสุพรรษา  ธนสาร 
นางสาวรัตนาภรณ์  สุขเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 086-5053713
โทร. 083-6013271 โทร. 095-0525757


นางสาวนภัสนันท์ จันทร์ส่องแสง

นางสาวณัฐฐา คนทน
นักจัดการงานทั่วไป

 
นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 098-2870494
โทร.086-1703636


นางสาวนภาพร  คงชาตร
นางสาวตาลยาวี  คล้ายจินดา
นางสาวมรียา  มั่นคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 091-7053980 โทร. 062-2079357 โทร. 089-2934086

นายนิรันญ์ ศรีบัวทอง
นางสาวนริศรา น้อยเลิศ
นางสาวยุภาพร  พลับพลึงศรี
ภารโรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แม่บ้าน
โทร. 090-2985519 โทร. 083-8197686 โทร. 092-8722755
 

 
 


นายชยากร  พรหมงาม


ยาม


โทร. 086-7528366