องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวเฉลิมศรี  เนียมสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-8841338
นางสาววรรณวิษา  รูปขำดี
    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้-ว่าง-
นางประภัสสร  ขุนสังวาลย์
นางสาวลลิตา แสงสว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

-ว่าง-
น.ส.พรทิพย์ มดน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้