องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
กองช่าง


นายพิเศษ  ศิลปชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086-5591044

 

 
นายถนัด พันธุ์แตง
 
นางสาววัชรีกร เรือนทองดี
นายช่างโยธา
 
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 091-8724145
โทร. 097-2459936
 

 

นายบำรุง  นิลแก้วดี


คนงานทั่วไป
 

โทร. 085-2981185