องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นายศักรินทร์  ศรีสวัสดิ์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


 
-ว่าง-

นักวิชาการศึกษา


 
นางสาวจารุณี  คล้ายสุบรรณ

ครู


-ว่าง-
-ว่าง-
นางเบญจวรรณ  นิลแก้วดี
ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
 
.

 

นายอำนาจ คงชาตรี
น.ส.ดลญา ฤทธิ์เดช

 ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก