องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                                อบต. คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2542  มี ฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยราษฎรเลือกตั้งผู้แทนแต่ละหมู่บ้านไปเป็น สมาชิกสภา อบต. มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้

                                1.  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

                                2.  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ดังต่อไปนี้  (มาตรา 67) 

                                                - จัดให้มี และ บำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

                                                - รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และ ที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูล

                                                  ฝอยและสิ่งปฏิกูล

                                                -  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                                -  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                                                - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ

                                                - คุ้มครอง ดูแล และ บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                - บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ

                                                  ท้องถิ่น

                                                - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากร

                                                  ให้ตามความจำเป็นและสมควร

                                3. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)

                                                - ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

                                                - ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                                                - ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

                                                - ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตร และกิจการสหกรณ์

                                                - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

                                                - บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                                                - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

                                                - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

                                                - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

                                                - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                                                - การท่องเที่ยว  

                                                - การผังเมือง 

                                4. หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวดที่ 2  มาตรา 16  มีอำนาจหน้าที่ในการระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง  ดังนี้

                                                - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน

                                                - การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

                                                - การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

                                                - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

   - การสาธารณูปการ

   - การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

 - การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

 - การส่งเสริมการท่องเที่ยว

 - การจัดการศึกษา

 - การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

 - การบำรุงรักษา ศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

  ท้องถิ่น

 - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

- การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

                                                -การส่งเสริมการกีฬา

                                                - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                                                - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

 - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 - การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

 - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

 - การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

 - การควบคุมการสัตว์เลี้ยง

                                                - การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

                                                - การรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง

                                                  มหรสพ และสาธรณสถาน อื่นๆ

                                                -  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน

                                                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 - การผังเมือง

 - การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

 - การดูแลรักษาที่สาธารณะ  

 - การควบคุมอาคาร

 - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 - การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษา

  ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

                                                กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ

                                                  ประกาศกำหนด

 

ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

                                การ พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม นั้นเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ ด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนจึงจะสมบูรณ์ได้ ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ยังได้เน้นให้คนเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน พัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพ โดยยึดแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนการพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเป็นหลัก และจัดตั้งเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่วนรวม

                                การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ใช้เทคนิค SWOT  เข้า มาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา ในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ได้อย่างไรโดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส  ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามหลัก  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

                                                                    [ทั้งหมดกรุณาดาวน์โหลด ที่นี่]