องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

             ความเป็นมาของตำบลบ้านกุ่ม ตามเรื่องเล่าของผู้อาวุโสภายในตำบลบ้านกุ่ม ได้เล่าให้ฟังว่า เดิมเป็นพื้นที่ของตำบลบ้านโพธิ์และตำบลบางสะแก และเมื่อประมาณ 100 ปีเศษ โดยรวมเอาพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ทั้งหมดและพื้นที่ฝั่งขวาของคลองตำบลบางสะแกมารวมกัน สมัยก่อนบ้านกุ่ม เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับกับลำคลอง มีคลองซอยเพื่อการเกษตรกรรมในทุกๆปี ในพื้นที่ราบลุ่มจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมี "ต้นกุ่ม" ขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงมีการจัดตั้งเขตการปกครองใหม่ จึงเป็นที่มาของคำว่า "ตำบลบ้านกุ่ม" และตราประจำตำบลบ้านกุ่มในปัจจุบันก็คือ บ้านกุ่ม

       สภาตำบล  ได้จัดตั้งขึ้น เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 40 และมาตรา 41 ความดังนี้ สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสอง อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้ โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศราชกิจจานุเบกษาในประกาศนั้นให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ด้วยในขณะนั้นได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 เพื่อจัดตั้งสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 ถึงปี พ.ศ. 2538 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง หน้า 5 วันที่ 30 มกราคม 2539 โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป) จึงมีผลให้จากสภาตำบลบ้านกุ่ม (1778) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นมา