องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

       “ตำบลบ้านกุ่มมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี แหล่งผลิตพืชผลการเกษตรคุณภาพ  ภูมิทัศน์สวยงามริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน  ศาสนาวัฒนธรรม โดดเด่น ส่งเสริมการกีฬา  การศึกษา ยึดการมีส่วนร่วม คุณภาพชีวิตที่ดี