องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
สภาพทั่วไป


ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านกุ่ม  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

มีพื้นที่ ประมาณ 25.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  15,675 ไร่  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง

ประมาณ  24  กิโลเมตร

 อาณาเขต

            ทิศเหนือ            ติดต่อกับตำบลบางใหญ่  อำเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี

            ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลบางตะเคียน  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

            ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลบ้านช้าง  ตำบลบางตาเถร  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

            ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลต้นตาล  และตำบลบางพลับ            อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

 ภูมิประเทศ

            ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  น้ำท่วมถึงพื้นที่ทั้งหมดของตำบลบ้านกุ่ม  ส่วนใหญ่เป็น ที่นาสลับกับลำคลอง  มีคลองซอยเพื่อการเกษตรมากและในทุกๆ ปี  จะมีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรสูง  มีถนนสายบางสาม – บางแม่หม้าย (ทางหลวงหมายเลข  3351) เป็นถนนสายหลัก