องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพสังคม

การศึกษา

                    -    โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

                          1.  โรงเรียนวัดบางสะแก ( โรงเรียนขยายโอกาส ) ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม

    นายสมชาย บุญชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสะแก จำนวนเด็กนักเรียน  141  คน

                          2.  โรงเรียนวัดรางบัวทอง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกุ่ม

    นายชาตรี โพธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางบังทอง จำนวนเด็กนักเรียน 123  คน

                          3.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม

    นางนันทยา ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จำนวนเด็กนักเรียน 100  คน

-    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

                          1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางสะแก ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม

    ครูประจำศูนย์ฯ นางสาวจารุณี คล้ายสุบรรณ ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวนเด็กนักเรียน 25 คน

                          2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรางบัวทอง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกุ่ม

    ครูประจำศูนย์ฯนางสาวเบญจวรรณ สมศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก จำนวนเด็ก 17 คน

                          3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม

ครูประจำศูนย์ฯนางสาวธัญลักษณ์ เกิดศรีพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก จำนวนเด็ก 15 คน

 

             


สถาบันและองค์การทางศาสนา

                         - วัด/สำนักสงฆ์  จำนวน  4 แห่ง

                             1.วัดบางสะแก                      ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม

                             2.วัดรางบัวทอง                     ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกุ่ม

                 3.วัดบ้านโพธิ์                        ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกุ่ม

                4.วัดสว่างอารมณ์                   ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม      ด้านสาธารณสุข

     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกุ่ม

       1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม

          ผู้อำนวยการประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม ชื่อ นางงามตา ศรีสงวน


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ไม่มีสถานีตำรวจตั้งอยู่ภายในตำบลบ้านกุ่ม พื้นที่ตำบลบ้านกุ่มอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรตำบลบางตาเถรให้การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในตำบล

                     - มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จำนวน 1 แห่ง

ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 79 นาย  มีการฝึกอบรมทบทวนประจำทุกปี อปพร. ที่สามารถเรียกใช้งานได้ประมาณ 30 นาย