องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

-          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มมีถนนลาดยางหมายเลข 3351 บางสาม – บางแม่หม้าย

   ผ่านหมู่ที่ 1,2,3 และ 4

-          มีถนนลาดยางสายหลังวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 5 ถึงบริเวณบ้านนายแว่ว เทศทอง หมู่ที่ 6  ประมาณ 700 เมตร

-          มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 เส้น

-          สำหรับการติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดิน ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก

การไฟฟ้า

                 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน มีเพียงบางครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลที่ยังขยายไฟฟ้าแรงต่ำไปทั่วถึง สาเหตุเนื่องมาจากการขยายตัวของครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

-          แม่น้ำ ( แม่น้ำท่าจีน )                        จำนวน  1  สาย

-          ลำน้ำ  ลำคลอง                    จำนวน  11 สาย

 

    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-          ประปาหมู่บ้าน                      จำนวน  4 แห่ง