องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 30 มี.ค. 2565 ]79
2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [ 30 มี.ค. 2565 ]82
3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 30 มี.ค. 2565 ]67
4 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 30 มี.ค. 2565 ]66
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.-2548 [ 30 มี.ค. 2565 ]66
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2546 [ 30 มี.ค. 2565 ]71
7 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560 [ 30 มี.ค. 2565 ]69
8 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542 [ 30 มี.ค. 2565 ]62
9 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.-2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 30 มี.ค. 2565 ]66
10 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 [ 30 มี.ค. 2565 ]66
11 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 30 มี.ค. 2565 ]68
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง2558 [ 30 มี.ค. 2565 ]71
13 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 30 มี.ค. 2565 ]66
14 กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 30 มี.ค. 2565 ]84
15 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 [ 30 มี.ค. 2565 ]60
16 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.-2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 30 มี.ค. 2565 ]73
17 พระราชบัญญัติสาธารณสุข_พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 30 มี.ค. 2565 ]72
18 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 [ 30 มี.ค. 2565 ]74
19 กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับฯ [ 30 มี.ค. 2565 ]71
20 พระราชบัญญัติเทศบาล_พ.ศ.2496(ฉบับที่-13)พ.ศ.2552 [ 30 มี.ค. 2565 ]70
 
หน้า 1|2