องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ลดภาษีและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

เรื่อง ลดภาษีและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566

1. ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละสิบห้า ของจำนวนภาษีที่คำนวนได้ตามมาตรา 42 สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2566 สำหรับที่ดินหรื่อสิ่งปลูกสร้างดังต่อไปนี้

1.1 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

1.2 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย

1.3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม 1.1และ1.2

1.4 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 1.1ถึง1.4 ที่ได้ลดภาษีตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ให้ลดจำนวนภาษีอีกในอัตราร้อยละสิบห้าของจำนวนภาษีที่คำนวนได้หลังจากการลดภาษีนั้น ทั้งนี้ สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2566

3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ1.1ถึง1.4ที่ได้ลดภาษีตามมาตรา4 แห่งพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ให้ลดภาษีเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ลดภาษีและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ