องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม


เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมแล้ว และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการพัฒนาฯ ได้ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงได้มีการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6
2020-05-06
2020-04-17
2020-03-12
2020-03-10
2020-03-06
2020-03-06
2020-02-26
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24