องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก


ขอเชิญเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยสามารถเข้าไปตอบได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ผ่านทาง QR ตามภาพ หรือผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/x47cov

2020-06-29
2020-06-26
2020-06-17
2020-06-04
2020-06-01
2020-05-06
2020-04-17
2020-03-12
2020-03-10
2020-03-06