องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
 


โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รุ่นที่ 1)


สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รุ่นที่ 1) ในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดฝึกอบรมอาชีพ "การทำพริกแกงใต้  พริกแกงเผ็ดและพริกแกงส้ม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และได้ลงมือปฏิบัติในการประกอบอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ

2021-04-09
2021-04-07
2021-04-05
2021-04-05
2021-03-25
2021-03-04
2021-02-25
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-24