องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556

หัวหน้าส่วนราชการ


  นางสาวอรวรรณ  สุทธิสิทธิ์
ปลัด อบต.บ้านกุ่ม


นายศักรินทร์  ศรีสวัสดิ์

นางสาวเฉลิมศรี เนียมสกุล

นายพิเศษ ศิลปชัย

หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 
น.ส.ปณัสญา  แสงสว่าง
   น.ส.ปาริชาติ นาคะปัท
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนกองสาธารณสุข