องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556

สำนักปลัดนางสาวอรวรรณ สุทธิสุทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
น.ส.ปาริชาติ  นาคะปัท
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายศักรินทร์  ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด 

นางสาวรัชฎาภรณ์ กุลสวน
นายธัญญะสิน  จีนปี
นางสาวรัตนาภรณ์  สุขเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ
 

-ว่าง-
 
นางสุพรรษา  ธนสาร 
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นักพัฒนาชุมชนนางสาวนภาพร  คงชาตร
นางสาวรดา  คล้ายจินดา
นางสาวมรียา  มั่นคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป


นายนิรันญ์ ศรีบัวทอง
นายบุญนำ  ปิ่นแก้ว
นางสาวยุภาพร  พลับพลึงศรี
ภารโรง
พนักงานขับรถยนต์
แม่บ้าน
 

 
 

น.ส.นริศรา น้อยเลิศ
 

คนงานทั่วไป