องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556

กองคลัง

 


นางสาวเฉลิมศรี  เนียมสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง-ว่าง-
นางสาววรรณวิษา  รูปขำดี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางประภัสสร  ขุนสังวาลย์


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)

 
 
 

น.ส.พรทิพย์ มดน้อย
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้