องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางสาวปณัสญา  แสงสว่าง

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวจารุณี  คล้ายสุบรรณ

นางสาวนภัสนันท์  จันทร์ส่องแสง

ครู
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 


นางสาวธัญลักษณ์  เกิดศรีพันธุ์ 
นางสาวสุภาพร  พลทามูล
นางเบญจวรรณ  นิลแก้วดี
 ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
 

 
นายอำนาจ คงชาตรี
น.ส.ดลญา ฤทธิ์เดช
 
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก