องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2557-2559

    รายละเอียดข่าว

คำนำ
 
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นหน่วยดำเนินการซึ่งทำหน้าที่แทนรัฐในการจัดบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นประการสำคัญ การติดตามและประเมินแผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการที่ตรวจสอบว่า แผนงาน/โครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดตลอดจนทราบถึงข้อบกพร่องและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้กำหนดแนวทางในการ ติดตามประเมินผล การจัดทาแผนงานไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ 2557    ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 7 ด้าน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบล  บ้านกุ่ม กำหนดแผนในการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆ โดยการสุ่มตรวจโครงการตามยุทธศาสตร์ เพื่อทราบถึงความมีประสิทธิภาพของโครงการและนำข้อมูลที่ได้เสนอฝ่ายบริหารพิจารณาปรับปรุง แก้ไขจากผลการดาเนินการติดตามและประเมินผลในปี 2557 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้รวบรวมและ    จัดทำรายงายฉบับนี้ขึ้น เพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารรายงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

    เอกสารประกอบ ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2557-2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2557