องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศรายงานผลการติมตารมและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2558)

    รายละเอียดข่าว

         อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 30(5) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม     ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
 
         บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2556 - พ.ศ.2558)  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556   เมื่อวันที่  23  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2556  แล้วนั้น จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558) ให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มทราบโดยทั่วกัน


    เอกสารประกอบ ประกาศรายงานผลการติมตารมและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2558)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2556