องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 448 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติงานในเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]177
302 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 10 พ.ค. 2562 ]199
303 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ค. 2562 ]186
304 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ค. 2562 ]179
305 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อดูแลซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]184
306 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติงานในเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]179
307 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 30 เม.ย. 2562 ]182
308 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและความประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 29 เม.ย. 2562 ]187
309 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยนพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 29 เม.ย. 2562 ]202
310 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต [ 29 เม.ย. 2562 ]224
311 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 29 เม.ย. 2562 ]236
312 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่องมาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 29 เม.ย. 2562 ]247
313 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 22 เม.ย. 2562 ]244
314 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 เม.ย. 2562 ]237
315 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อดูแลซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]248
316 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติงานในเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]200
317 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]203
318 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 14 ก.พ. 2562 ]200
319 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ ปี ๒๕๖๓ [ 14 ก.พ. 2562 ]208
320 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 7 ก.พ. 2562 ]203
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23