องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 437 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา [ 5 มี.ค. 2564 ]90
182 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 3 มี.ค. 2564 ]118
183 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 9 ก.พ. 2564 ]135
184 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 2 ก.พ. 2564 ]108
185 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 29 ม.ค. 2564 ]278
186 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 18 ม.ค. 2564 ]131
187 คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการแต่ละกอง [ 18 ม.ค. 2564 ]95
188 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการแต่ละกอง [ 18 ม.ค. 2564 ]85
189 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ ปี ๒๕๖๕ [ 18 ม.ค. 2564 ]131
190 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์วัดรางบัวทองตำบลบ้านกุ่ม [ 13 ม.ค. 2564 ]94
191 แผ่นพับ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง [ 11 ม.ค. 2564 ]90
192 แผ่นพับ เรื่องไฟป่าและหมอกควัน [ 11 ม.ค. 2564 ]83
193 แผ่นพับ เรื่องความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด [ 11 ม.ค. 2564 ]90
194 แผ่นพับ เรื่อง ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยใส่ใจกฏจราจร [ 11 ม.ค. 2564 ]84
195 แผ่นพับ เรื่อง วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 ม.ค. 2564 ]82
196 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 4 ม.ค. 2564 ]89
197 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]93
198 ข้อมูลสาระในสัญญาโคางการก่อสร้างถนนลาดยางจากบริเวณบ้านนายจุ่น วงษ์กัณหา หมู่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม [ 26 ต.ค. 2563 ]287
199 ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 12 ต.ค. 2563 ]101
200 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส [ 8 ต.ค. 2563 ]81
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22