องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 448 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์วัดรางบัวทองตำบลบ้านกุ่ม [ 13 ม.ค. 2564 ]98
202 แผ่นพับ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง [ 11 ม.ค. 2564 ]96
203 แผ่นพับ เรื่องไฟป่าและหมอกควัน [ 11 ม.ค. 2564 ]88
204 แผ่นพับ เรื่องความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด [ 11 ม.ค. 2564 ]94
205 แผ่นพับ เรื่อง ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยใส่ใจกฏจราจร [ 11 ม.ค. 2564 ]89
206 แผ่นพับ เรื่อง วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 ม.ค. 2564 ]85
207 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 4 ม.ค. 2564 ]94
208 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]97
209 ข้อมูลสาระในสัญญาโคางการก่อสร้างถนนลาดยางจากบริเวณบ้านนายจุ่น วงษ์กัณหา หมู่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม [ 26 ต.ค. 2563 ]302
210 ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 12 ต.ค. 2563 ]107
211 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส [ 8 ต.ค. 2563 ]84
212 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖4 [ 6 ต.ค. 2563 ]97
213 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2 ต.ค. 2563 ]99
214 เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 2 ต.ค. 2563 ]79
215 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]74
216 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]262
217 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]266
218 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]219
219 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]75
220 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.6/ว 554 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]87
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23