องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 457 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖4 [ 6 ต.ค. 2563 ]99
222 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2 ต.ค. 2563 ]100
223 เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 2 ต.ค. 2563 ]80
224 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]74
225 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]264
226 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]268
227 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]220
228 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]77
229 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.6/ว 554 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]87
230 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 1 ต.ค. 2563 ]99
231 นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]82
232 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 1 ต.ค. 2563 ]87
233 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]83
234 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]73
235 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2563 ]84
236 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 1 ต.ค. 2563 ]89
237 รายงายสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]269
238 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ อบต.บ้านกุ่ม รอบ 6 เดือน [ 30 ก.ย. 2563 ]226
239 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 10 ส.ค. 2563 ]220
240 แผ่นผับ โรคไข้เลือดออก [ 8 ก.ค. 2563 ]206
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23