องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 448 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 27 พ.ค. 2563 ]268
242 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง การยื่นลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือนร้อนจากผลกระทบในการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) [ 22 พ.ค. 2563 ]198
243 แผ่นผับ บุหรี่ [ 14 พ.ค. 2563 ]241
244 กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 7 พ.ค. 2563 ]200
245 แผ่นพับ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง [ 4 พ.ค. 2563 ]190
246 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]193
247 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]196
248 แผ่นพับ เรื่องเกี่ยวกับยาและสารเสพติด [ 16 มี.ค. 2563 ]194
249 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 มี.ค. 2563 ]191
250 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม พ.ศ. 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]205
251 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมทำการตลาดการจำหน่ายสินค้าในตำบลบ้านกุ่ม [ 3 มี.ค. 2563 ]242
252 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่องกำหนดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน [ 18 ก.พ. 2563 ]195
253 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่องกำหนดการจัดประชุมประชาคมตำบล [ 18 ก.พ. 2563 ]179
254 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ ปี ๒๕๖๔ [ 14 ก.พ. 2563 ]174
255 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 27 ม.ค. 2563 ]249
256 แผ่นพับ เรื่อง ต่อต้านคอร์รัปชั่น [ 27 ม.ค. 2563 ]178
257 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 20 ม.ค. 2563 ]178
258 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ม.ค. 2563 ]181
259 ประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป [ 13 ม.ค. 2563 ]181
260 ประกาศการยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องทื่ ประจำปี 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]190
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23