องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 505 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 แผ่นพับ เรื่องความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด [ 11 ม.ค. 2564 ]99
262 แผ่นพับ เรื่อง ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยใส่ใจกฏจราจร [ 11 ม.ค. 2564 ]100
263 แผ่นพับ เรื่อง วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 ม.ค. 2564 ]93
264 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 4 ม.ค. 2564 ]101
265 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]104
266 ข้อมูลสาระในสัญญาโคางการก่อสร้างถนนลาดยางจากบริเวณบ้านนายจุ่น วงษ์กัณหา หมู่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม [ 26 ต.ค. 2563 ]335
267 ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 12 ต.ค. 2563 ]113
268 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส [ 8 ต.ค. 2563 ]91
269 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖4 [ 6 ต.ค. 2563 ]101
270 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2 ต.ค. 2563 ]102
271 เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 2 ต.ค. 2563 ]82
272 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]77
273 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]268
274 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]271
275 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]226
276 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]81
277 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.6/ว 554 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]91
278 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 1 ต.ค. 2563 ]103
279 นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]86
280 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 1 ต.ค. 2563 ]91
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26