องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 437 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 20 พ.ย. 2562 ]228
262 รายงานการควบคุมภายใน(ควบคุมความเสี่ยง) [ 15 พ.ย. 2562 ]187
263 โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ [ 24 ต.ค. 2562 ]192
264 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]190
265 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]243
266 รายงานการฝึกอบรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]199
267 ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและพนักงานจ้างรักษาวินัย [ 1 ต.ค. 2562 ]201
268 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติรชการแทน [ 1 ต.ค. 2562 ]236
269 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน [ 1 ต.ค. 2562 ]198
270 ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]201
271 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]191
272 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทน [ 1 ต.ค. 2562 ]190
273 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]191
274 แผนการปฏิบัติงานควบคุมภายใน ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]191
275 ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]239
276 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]207
277 ประกาศประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]242
278 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 18 ก.ย. 2562 ]197
279 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]193
280 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]193
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22