องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 457 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่องมาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 29 เม.ย. 2562 ]250
322 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 22 เม.ย. 2562 ]246
323 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 เม.ย. 2562 ]239
324 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อดูแลซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]252
325 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติงานในเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]203
326 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]207
327 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 14 ก.พ. 2562 ]204
328 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ ปี ๒๕๖๓ [ 14 ก.พ. 2562 ]212
329 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 7 ก.พ. 2562 ]208
330 แผ่นพับ เรื่อง ต่อต้านคอร์รัปชั่น [ 25 ม.ค. 2562 ]199
331 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]256
332 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 18 ธ.ค. 2561 ]216
333 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564) [ 11 ธ.ค. 2561 ]236
334 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]212
335 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดฯ ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.บ้านกุ่ม [ 4 ธ.ค. 2561 ]93
336 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]232
337 แผ่นพับต้านการทุจริตของ อบต.บ้านกุ่ม [ 1 พ.ย. 2561 ]219
338 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแท่นปลัด อบต.บ้านกุ่ม [ 1 พ.ย. 2561 ]99
339 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]205
340 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยการจัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]209
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23