องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 505 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ค. 2562 ]184
362 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อดูแลซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]188
363 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติงานในเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]185
364 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 30 เม.ย. 2562 ]188
365 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและความประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 29 เม.ย. 2562 ]191
366 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยนพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 29 เม.ย. 2562 ]209
367 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต [ 29 เม.ย. 2562 ]231
368 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 29 เม.ย. 2562 ]239
369 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่องมาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 29 เม.ย. 2562 ]252
370 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 22 เม.ย. 2562 ]248
371 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 เม.ย. 2562 ]240
372 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อดูแลซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]254
373 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติงานในเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]206
374 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]211
375 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 14 ก.พ. 2562 ]206
376 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ ปี ๒๕๖๓ [ 14 ก.พ. 2562 ]215
377 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 7 ก.พ. 2562 ]211
378 แผ่นพับ เรื่อง ต่อต้านคอร์รัปชั่น [ 25 ม.ค. 2562 ]202
379 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]275
380 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 18 ธ.ค. 2561 ]219
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26