องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 437 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ (พ.ศ.2561-2564) [ 30 พ.ย. 2559 ]196
382 ส่วนที่ 4 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]196
383 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 19 ต.ค. 2559 ]205
384 แผ่นพับ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]236
385 แผ่นพับ เรื่อง การป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]198
386 แผ่นพับการป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]204
387 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 [ 19 ก.ย. 2559 ]207
388 รับโอนและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 21 มิ.ย. 2559 ]242
389 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 6 มิ.ย. 2559 ]199
390 ประกาศการจัดประชุมประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]212
391 ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ประจำตำบลบ้่านกุ่ม "ชวน ช๊อปสินค้าไทยมีคุณภาพสนับสนุนเกษตรกรไทย" ในงาน OTOP [ 25 ก.พ. 2559 ]267
392 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกุ่ม [ 16 ก.พ. 2559 ]220
393 ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 3 ก.พ. 2559 ]200
394 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) แก้ไข (ฉบับที่ 1) [ 19 ม.ค. 2559 ]206
395 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 19 ม.ค. 2559 ]209
396 แต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่การให้บริการประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์ [ 5 ม.ค. 2559 ]252
397 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 ธ.ค. 2558 ]198
398 คำสั่งผู้ชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน [ 30 ธ.ค. 2558 ]217
399 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558 [ 30 ธ.ค. 2558 ]205
400 ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก ปี 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]204
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22