องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 505 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 เปิดรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ภาคเรียนที่ 2/2565 [ 14 ต.ค. 2565 ]74
122 เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม เพื่อเข้าพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว [ 13 ต.ค. 2565 ]90
123 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]75
124 ประกาศรัยสมัคร อถล. [ 11 ต.ค. 2565 ]0
125 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]78
126 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ITA) [ 7 ต.ค. 2565 ]29
127 ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์พักพิง(ชั่วคราว) เพื่อช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่ ตำบลบ้านกุ่มและพื้นที่ตำบลข้างเคียง [ 6 ต.ค. 2565 ]89
128 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 3 ต.ค. 2565 ]29
129 รายงานสรุปผลการลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]29
130 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]30
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง เรื่อง มาตรการการประหยัดพลังงานและแนวทางปฏิบัติ ฉบับที่ 1/2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]1
132 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2565 ]0
133 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท.0804.6/ว544 เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2565 ]1
134 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) [ 30 ก.ย. 2565 ]32
135 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]71
136 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]72
137 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]70
138 ประชาสัมพันธ์วันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]33
139 การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม [ 21 ก.ย. 2565 ]79
140 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปี 2565 [ 21 ก.ย. 2565 ]77
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26