วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2562
จ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อพวงมาลาใช้ดอกไม้สดโทนสีเหลืองพร้อมชื่อหน่วยงาน ไม่ประดับโบว์หรือริบบิ้น และพวงมาลาใช้ดอกไม้สดโทนสีชมพูพร้อมชื่อหน่วยงาน ไม่ประดับโบว์หรือริบบิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กยค 139 สพ และทะเบียน ขพก 334 สพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กยค 139 สพ และทะเบียน ขพก 334 สพ ประจำปี 2563
23  ก.ย. 2562
จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยและโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนลำลาดหญ้าแพรกฝั่งตะวันตกโดยการลงลูกรังจากบริเวณบ้านนางสุรินทร์ งามดี หมู่ที่ ๕ ถึงบริเวณท่อลอดรางทอง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างงานโครงการลงหินคลุกจากท่อลอด คสล.ไผ่ขอมฝั่งใต้ ถึงท่อลอดบริเวณที่นา นายอุเทน วันอยู่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา บริเวณวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง